top of page

 Fenomener - mentale og fysiske

Det finnes mange former for mediumskap, vi skiller gjerne mellom det vi kaller mentalt, og det vi kaller fysisk mediumskap. Det mentale mediumskapet kan igjen deles inn i tre grupper; intuitivt mediumskap, transemediumskap og spirituell healing.  

Mentalt mediumskap

Intuitivt mediumskap eller psykisk mediumskap som det også kalles, er den vanligste formen for mediumskap og innebærer at mediet kan sanse at ånden er tilstede og kommuniserer med den ved hjelp av sine psykiske evner (klarsyn, klarfølelse og klarhørsel). Opplevelsene er hovedsakelig subjektive, dvs. at de ikke kan bevitnes av andre, og skjer som oftest ved at mediet enten hører, føler eller ser ånden for sitt indre.

Det skjer dog at noen medier ser ånden like klart som var det deg eller meg mediet så, men dette er likevel å betrakte som mentalt mediumskap, med mindre samtlige tilstedeværende ser det samme. 

Nordic Physical Mediumship part 3

The last short film is about the first tentative footsteps to bring Nordic spiritualism back in place.What has happened the recent years and what is happening now...

Transemediumskap, også kalt passivt mediumskap, hører inn under det mentalte mediumskapet. Under en såkalt transe blandes åndens og mediets mentale energifelt sammen. Stemmebåndene moduleres, noe som medfører at mediets stemme forandres slik at den blir mer lik åndens stemme. Vi skiller mellom lett form for transe -hvor mediet er bevisst det som skjer, eller dypere former for transe - hvor medier er ubevisst det som skjer og derfor ikke kan huske noe av hendelsen i etterkant. Uansett form for transe, tar det lang tid å videreutvikle denne ferdigheten. Ånden kan også kommunisere via mediet i form av skrift, gjennom å føre mediets hånd.v

Transemediumskap kan deles inn i tre faser. Den første fasen kaller vi overskygging. Enklest forklart kan man si at mediet befinner seg i en meditativ tilstand. Mediet er med andre ord enda ikke i ekte transe, og er derfor bevisst det som blir sagt og det som skjer rundt en. Mange medier vil dog kanskje selv ha følelse av å være i transe, i og med at mediets ansiktsdrag og muskulatur / oppbygging påvirkes av den tilstedeværende ånden, men dette er altså ikke tilfelle. Fordi mediet ikke er i transe, er det stor mulighet for at mediet derfor både påvirker kommunikasjonen og hendelsesforløpet.

Neste fase kaller vi gjerne lett transe. I denne fasen vil mediet veksle mellom full bevissthet, og perioder hvor de liksom "faller litt bort" og ikke kan huske noenting. Når mediet er i lett transe kan det ikke så lett påvirke kommunikasjonen eller hendelsesforløpet. Kommunikasjonen bærer tydelig preg av å være i første fase, og er ofte både kort og utydelig. Når mediet har vært i lett transe, vil de ofte være preget av forvirring når det kommer tilbake. Minner fra de deler av transen hvor mediet har vært bevisst, vil ofte forsvinne fra bevisstheten i løpet av kort tid, men kan komme tilbake igjen dager eller uker senere.

Tredje og siste fasen er dyp transe. Mediet har ingen erindring om det som er blitt sagt og / eller som har hendt. Noen dyptransemedium opplever denne fasen som har de sovet, mens andre forteller at deres bevissthet har vært et annet sted, og kan i noen tilfeller også gi en nøyaktig beskrivelse av stedet de har vært på. Når mediet befinner seg i dyptranse kan åndeverdenen kommunisere fritt og uhindret gjennom mediet. Kommunikasjonen er klar og tydelig, uten noen som helst påvirkning fra mediet.

Harry Edwards - spirituell healer

Spirituell healing eller medial healing som noen også kaller det, er etter min mening en gave man skal være svært stolt over å ha. Det er viktig å merke seg at vi ikke her snakker om vanlige, tradisjonelle healingteknikker, men om healing via ånden . I denne formen for healing er forholdet mellom mediet og åndeverdenen av særlig betydning. 

Vi har allerede lært at ”likt tiltrekker likt”, hvilket betyr at effekten av healingen også blir deretter. Medial healing skiller seg sterkt fra vanlige former for healing, da formålet ikke er å fokusere på klienten, men derimot på åndeverdenen. Mediet må lære å heve sin vibrasjon, slik at det oppnår forbindelse til åndeverdenen og den energien det skal jobbe med. Åndeverdenen vil så jobbe gjennom mediet.

Fysisk mediumskap

Hvor det mentale mediumskapet kan deles inn i tre større områder, kan det fysiske deles inn i enda flere retninger. Ingen fysiske medier er like og fenomenene varierer fra person til person. En skal selvfølgelig være forsiktig med å komme med påstander, men det er etter min oppfatning et gjengs ønske blant de fleste seriøse fysisk medier å kunne bidra til fysisk materialisasjoner, hvilket vi kommer tilbake til nedenfor.

Oline Poulsen - ektoplasma

Fysisk mediumskap er den opprinnelige formen for mediuskap, og som det intutive mediumskapet har sitt utspring fra. Ekte fysisk mediumskap er dessverre meget sjeldent og innebærer at fenomenene er fysiske, hvilket vil si at alle tilstedeværende kan bevitne det som skjer. Åndeverdenen manifesterer seg fysisk via mediet, som oftest befinner seg i dyp transetilstand. Åndene kan snakke direkte til sitterne med sin egen stemme og/eller materialisere seg / ta fysisk form.

Materialisasjon er det nærmeste spiritistene kommer bevis for sjelens udødelighet, og er et fenomen knyttet til det fysiske mediumskapet. Manifestasjonene muliggjøres som oftest ved at mediet produserer ektoplasma (også kalt teleplasma), som ånden/e så ikler seg.

Ektoplasma er en dynamisk substans som siver ut gjennom mediets munn, nese, ører, navle, eller andre kroppshuler, hvorpå det blander seg med sitternes og åndeverdenens energi, for på den måten muliggjøre en materialisasjon. Materialisasjoner forekommer svært sjelden. Blant våre nordiske medier er det kun Einer Nielsen fra Danmark og Indridi Indridason fra Island, som kan regnes som fullverdige materialisasjonsmedier.

Transfigurasjon hører også inn under det vi kaller fysisk mediumskap. Transfigurasjon muliggjøres ved at det legger seg en maske av ektoplasma over eller foran ansiktet til mediet, som så tar form av ansiktet til ånden/e som er tilstedeværende. "Masken" er med andre ord 3 - dimensjonal. Transfigurasjon er i likhet med fysiske materialisasjoner svært sjeldent å se. Alt for ofte forveksles det med det første transestadiet, også kalt overskygging, hvor det ikke er uvanlig at mediets ansiktsdrag og muskulatur / oppbygging påvirkes av den tilstedeværende ånden.

Øvrige fenomener er perkusjon, lysfenomener / åndelys, apport, asport, telekinese, levitasjon, uavhengig stemme og uavhengig skrift. Perkusjon, eller raps (/bankelyder) som det også heter, refererer til det fenomen som oppstår når du er vitne til bankelyder, uten at det har en naturlig årsak eller fysisk innblanding.

Lysfenomener / åndelys brukes om de lysfenomener man ofte er vitne til i forbindelse med fysiske seanser. Vi snakker ikke om diffuse lys, men om sterke, klare gnister eller lyskuler - gjerne flere samtidig og fra ulike deler av seanserommet - som danser rundt i rommet for så å plutselig opphøre. Dette er et særdeles spesielt fenomen idet lyset ikke har noen strålelengde, hvilket utelukker enhver form for jordisk lys.

Apport er betegnelsen på det fenomen man er vitne til når en fysisk gjenstand dematerialiserer seg på et sted, for så å materialisere seg et annet sted. Ved en apport transporteres gjenstanden inn i sirkelen. En Asport fungerer etter samme prinsipp som en apport, forskjellen er at gjenstanden transporteres ut av sirkelen. En apport / asport er ikke begrenset til døde gjenstander, men kan også innbefatte blomster og dyr.

Telekinese, ofte også omtalt som psykokinese, referer til evnen til å bevege et objekt / gjenstand uten hjelp av fysisk berøring. Danske Anna Melloni Rasmussen er blant de mest kjente fysisk medier med denne evnen.

Levitasjon brukes om det fenomen man er vitne til når et objekt / gjenstand. Det er viktig å merke seg at vi ikke snakker om oppheving, men derimot en manipulasjon av tyngdekraften.

Uavhengig stemme eller direkte stemme som det også kalles, betyr at ånden taler til seansedeltagerne uten å gå via mediet. Siden åndene ikke lenger har en fysisk kropp og dermed ingen stemmebånd, benytter de seg som oftest av en såkalt "stemmeboks" for å kommunisere med oss. Fordi denne kreasjonen er veldig liten og lyden derfor meget lav, setter man ofte frem en trompetlignende gjenstand, ikke bare fordi den bidrar til å heve lydnivået, men også fordi den kan peke mot den person åndeverdenen ønsker å kommunisere med. "Trompeten" er som oftest lagd av aluminium og er ca. 60 cm lang. Gjennom å bygge opp en stemmeboks i den ene enden, fungerer den nærmest som en megafon.

Uavhengig skrift eller direkte skrift som det også kalles, brukes om det fenomen når en penn eller en blyant (også kritt) beveger seg over papiret / tavlen, uten en synlig hånd til å føre den. Skriveredskapet er på intet tidspunkt i kontakt med mediet og fenomenet kan like gjerne oppstå i forseglede bokser, som for eksempel i tavleskriftforsøkene med danske Anne Melloni Rasmussen.

bottom of page