top of page

Spiritismen i Danmark

I 1888 utkom det aller første danske spiritistiske tidsskrift. Tidsskriftet fikk navnet Psychologen eller Aandeverdenen, men ble lagt ned etter kort tid, som følge av manglende interesse. 

Ett år senere gjorde De Udvalgtes Spiritistiske Filosofers Selskab et forsøk med tidsskriftet Spiriten, men også dette ble nedlagt etter et par års tid.

I 1893 utkom Lysets Banner i Århus, men som så mange andre tidsskrifter fikk også dette liten oppslutning og etter kun 14 måneder forsvant det. Etter dette fulgte Månedsskrift for psykologi etc. (senere Fra de To Verdener), som dessverre også led samme skjebne.

Betsaida - tempel for spiritistisk broderskap

15. april 1900, fikk Skandinavia sitt første spiritistkirke.

Æren tilskrives Spiritistisk Broderskab, stiftet 12. juli 1894, fortrinnsvis av bokholder Robert Jørgensen, som for øvrig ble valgt som foreningens første leder, og fru Petrea Seidelen Nielsen, som virket som foreningens eget transemedium.. Kirken fikk navnet Bethsaida -Tempel, som betyr "Fruktens hus".

I Morgendæmringen, april 1900, kunne en lese følgende; 

"Æren ved at være det første land af de tre nordiske riger, der har været i stand til at oppføre et eget tempel tilkommer altsaa Danmark, naar nu under 15de april førstkommende (1ste paaskedag) kl. 6 efterm. indvielsen foregaar af deres "Bethsaida-Tempel". Meget sentralt beliggende paa Philippa vei i København.

(...) Morgend.'s redaktion vil i anledning templets indvielse bringe "Spiristisk Broderskab" de bedste ønsker om en fremtidig trivsel, idet den udtaler sin beundring for den offervillighed fra dets medlemmers side, som templet er et talende vitnesbyrd om, og for den utrættlige arbeidsomhed og det store organisationstalent, som samfundets bestyrelse har lagt for dagen."

Spiritistisk Broderskab var en forening med sterkt religiøst preg. De holdt foredrag og transeseanser og fikk god oppslutning. April 1900, knappe 6 år etter oppstart, telte foreningen ca. 1000 medlemmer. Foreningen utga dessuten sitt eget tidsskrift, Spiritisten (1895).

Deretter fulgte både Randers og Århus, med lokale foreninger for spiritister. I Randers hadde man på den tid Spiritistisk Vennesamfund, i Århus Spiritistisk Brodersamfund, Senere fikk de følge av flere foreninger.

Sandhedssøgeren - Tidsskrift til Drøftelse af oversanselige Spørgsmaal, er navnet på et dansk spiritistisk tidsskrift, som utkom i årene 1905-1914. Formålet med tidsskriftet var å tilveiebringe sanne og vitenskapelige forklaringer på de spiritistiske fenomener, og var på mange måter en motreaksjon til Alfred Lehmanns skeptiske holdning til spiritismen. Som utgiver sto Dansk Metapsykisk selskap.  

Forfatteren og journalisten, Sigurd Trier, kom tidlig inn som medredaktør i bladet, og overtok redaktørrollen allerede etter kort tid. Dette vervet besatt han i drøye 3 år, før Christian Lyngs overtok. Lyngs' var redaktør for tidsskriftet frem til dets opphør i mai 1914.

I 1905 ble Selskabet for Psykisk Forskning stiftet. Selskapet var det tredje i sitt slag på verdensbasis, og ble stiftet med det formål å fremme undersøkelser av de psykiske, og da i særdeleshet de spiritistiske fenomener, gjennom videnskapelige undersøkelser. 

Det oppsto tidlig uenighet om hvem som egentlig hadde æren for stiftelsen. Tryllekunstneren Faustinus Edelberg Pedersen, eller dr. Faustinus som han gjerne ble kalt, hevdet tidlig at Alexander Friedenreich, Julius Schiøtt, Alfred Lehmann og han selv var selskapet opprinnelige grunnleggere. Det kan imidlertid se ut som at dette ikke er helt korrekt, og at ideen om et selskap til fremme for den psykiske forskning først ser ut til å ha kommet fra Marx Jantzen, som så hadde forlagt den for Sigurd Trier. Trier var på dette tidspunkt medlem av Spiritistisk Broderskab, samt forfatter og redaktør av tidsskriftet Sandhedssøgeren, og sammen hadde altså de to utviklet denne ideen videre.

Selskapets første leder var Julius Schiøtt, som besatt vervet inntil Sverin Lauritsen overtok i 1911. Etter dette har foreningen hatt flere leder, deriblant Knut Krabbe (1921-22) og Christian Winter (1922-1940). Selskapet overlevde nedgangstidene, og er fremdeles aktiv i dag.

Spiritistisk Mission var navnet på en forening som så dagens lys i 1911. Foreningen ble Alfred Nielsen, og hadde flere underbruk rundt omkring i Danmark, blant annet i Hillerød, Helsingør og i Fredrikssund. Foreningen hadde dessuten et fast medium, fru Astri Freiber. Fra slutten av 1911/begynnelsen av 1912, ble Einer Nielsen tilknyttet foreningen. Nielsen var på dette tidspunkt fremdeles for barn å regne, men foreldre ga omsider sitt samtykke. I tiden som fulgte ga han flere transesanser, senere også som materialisasjonsseanser, inntil samarbeidet opphørte i 1922. 

Sine kvaliteter som fysisk medium hadde Nielsen blitt kjent med gjennom sitt samarbeid med Roskilde Metapsychiske Selskab. Under kyndig veiledelse av Lauritz Christiansen, og i en alder av bare 17 år, utviklet Nielsen seg fra å være et transemedium til å kunne frembringe fysiske fenomener som åndelys, levitasjoner av objekter, blomsterapporter og direkte stemmer.

For nylig kom jeg over en bok, som i detalj beskriver Nielsens første år som medium. Særlig av interesse er det å lære at Nielsens forståelse for spiritismen var svært begrenset. Han beskrives som klok ung mann, om enn noe barnslig. Han fremsto dessuten som svært beskjeden og fullstendig blottet for ego. Han kommenterte aldri sine egne evner, blandet seg ikke i de planer som ble lagt, og viste heller ingen form for engstelse for at seansen(e) skulle bringe annet resultat enn årsaken til den var kommet i stand. Han stolte helt og fullt på sin den gang åndelige veileder, Agnete. 

I årene som følger dukker det stadig opp nye foreninger, selskaper og kirker. I en oversikt publisert i Morgendæmringen, juli 1922, fremgår det at Danmark hadde 34 aktive spiritistforeninger og 4 løpende tidsskrifter.

Spiritismen i Danmark holdt stand helt frem til midten av 1970-tallet. I 2000 ble det på nytt pustet liv spiritistbevegelsen gjennom medier som Marion Dampier-Jeans og Frank Munkø, i TV-produksjonen Åndernes Magt. Særlig Marion Dampier-Jeans har jobbet hardt for å fremme spiritismen, ikke bare i Danmark, men i Skandinavia for øvrig.

Tekst: (c) Spiritus Omni

bottom of page